אתר cotton-avenue.co.il (להלן: “האתר”) שבבעלות חברת עירוני טקסטיל תעשיות בע”מ, ח.פ. 511104416 (להלן: “החברה”), משמש כאתר הרשמי של החברה ומאפשר לציבור הגולשים באינטרנט לצפות בקטלוג הקולקציות, לתקשר מול החברה בנושאים שונים ולרכוש מוצרים אותם תציע החברה למכירה באמצעות האתר . כל הרוכש ו/או המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר ו/או כל אדם הנכנס לאתר (להלן – “הרוכש”) מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לתקנון זה של האתר ומסכים להוראותיו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעיליו ו/ואו מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו של תקנון זה הנך מתחייב לא לעשות כל שימוש באתר. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.

הקניה באתר
החברה מאפשרת לרוכש מוצרים (להלן “המוצר”) באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה וקלה (להלן “הקניה”). כדי לבצע הזמנה של מוצר יש להחזיק ברשותו ולהיות בעליו של כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי. כמו כן על הגולש להיות בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.תנאי מוקדם לאישור הרכישה באתר הוא קבלת אישור של חברת האשראי לעסקת הרכישה שעליה התחייב הרוכש. במהלך הקניה יש תחילה לבחור את המוצר ולעדכן את הפרטים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. הגשת פרטים אישיים כוזבים ו/או שימוש במספר כרטיס אשראי גנוב הינו עבירה פלילית, ונגד מגישי פרטים כוזבים ו/או עושי שימוש במספר כרטיס אשראי גנוב יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר או לחברה או לכל צד שלישי.

כתב ויתור
על אף שחברת עירוני טקסטיל תעשיות בע”מ ניסתה לספק מידע מדויק באתר האינטרנט כשירות למשתמשי האתר. חברת עירוני טקסטיל תעשיות בע”מ אינה נוטלת על עצמה כל אחריות ואינה מציגה כל מצג ביחס למידת הדיוק או השלמות של המידע כי שפורסם באתר. חברת עירוני טקסטיל תעשיות בע”מ אינה נוטלת על עצמה כל חבות או אחריות כלפי שום משתמש או צד שלישי ביחס למידע לא מדויק, שגיאות כתיב או שגיאות אחרות או השמטות ובתוכן האתר. חברת עירוני טקסטיל תעשיות  בע”מ רשאית לשנות את התוכניות או המוצרים המוזכרים בכל עת ללא הודעה מראש.

זכויות קניין רוחני
המידע באתר האינטרנט מוגן בזכויות יוצרים השייכות לחברת עירוני טקסטיל תעשיות בע”מ כל הזכויות באתר, לרבות זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות הינן בבעלות מלאה ובלעדית של חברת עירוני טקסטיל תעשיות בע”מ. העיצוב והעימוד של האתר ואלמנטים באתר מוגנים בסימן מסחר ובזכויות יוצרים וכן בחוקים אחרים ואין להעתיק או לחקות אותם, בחלקם או במלואם. אין להעתיק, להפיק מחדש, לשכפל, למכור, למכור מחדש, לבקר, למסור או לנצל בכל דרך אחרת את האתר או כל חלק ממנו, לרבות הלוגו, הגרפיקה, או הדימויים באתר, לכל מטרה מסחרית, למעט אם ניתנה רשות מפורשת על פי תנאי שימוש אלה או .אם ניתן אישור מפורש מראש של חברת עירוני טקסטיל תעשיות בע”מ. המשתמש אינו רשאי להשתמש במסגרות על מנת לכלול כל סימן מסחר, לוגו או מידע קנייני אחר (לרבות דימויים, טקסט, עיצוב עמוד או טפסים), מבלי לקבל את הסכמתה של חברת אחים פריד בע”מ.

ביטול רכישה שבוצעה באתר האינטרנט

בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 קיימת לצרכן הזכות לבטל את העסקה לרכישת מוצרים באמצעות האתר וזאת בהתאם להוראות ולתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן.

ניתן לבטל את העסקה מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת הפריטים, או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה, לפי המאוחר.

ניתן לבטל את העסקה בדרכים הבאות:

  • בדואר אלקטרוני: לכתובת דוא”ל של שירות הלקוחות של החברה info@ironi.co.il
  • שליחת הודעה בוואטספ למספר: 0545757425

החברה רשאית לבקש פרטים מזהים לשם בדיקת ביצוע העסקה, לרבות מועדו ביצועו.

החברה תגבה דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לתבוע את נזקיה בשל כך שערך הטובין פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

מובהר כי במקרה בו המוצרים נמסרו ללקוח ו/או הגיעו לידי הלקוח לאחר שנמסרה על ידו הודעת ביטול ו/או לאחר שעסקתו בוטלה, הלקוח מתחייב להחזיר את המוצרים לחברה ו/או להעמידם לרשות החברה מיד עם קבלתם, לפי העניין ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן.

לקוח שביקש לבטל את העסקה עקב פגם במוצר, יוחזר המוצר לחברה על חשבונה והחברה תבטל את עסקה ותשיב את כספו ללקוח בהתאם להוראות הדין.

מדיניות החזרה והחלפת מוצרים

החברה מאפשרת ללקוח להחזיר/ להחליף מוצרים אשר נרכשו על ידו באתר, שלא עקב פגם ובהתאם למדיניות החברה המפורטת להלן, כפי שתעודכן מעת לעת (מדיניות החלפות והחזרות) בכפוף להתקיימותם של כל תנאי ההחזרה וכן בהתאם לאופן ההחזרה כמפורט להלן.

תנאי ההחזרה בהתאם למדיניות החזרת/ החלפת מוצרים שנרכשו באתר האינטרנט הינם:

א.      המוצר לא נפגם, לא נעשה בו כל שימוש, אריזת המוצר לא נפתחה ו/או נפגמה, תווית המוצר ו/או תווית המחיר לא הוסרה, המוצר באריזתו המקורית.

ב.       בכפוף להצגת הוכחת קנייה.

ג.        בתוך 14 ימים ממועד אספקת המוצר ללקוח על ידי החברה.

ד.       הלקוח ישיב את המוצר לאחת מחנויות הרשת של החברה, בימי ובשעות הפעילות של כל אחת מבין חנויות הרשת. או לחילופין באמצעות חברת שילוח מטעם החברה ובעלות.

במקרה בו הלקוח רכש מוצרים במסגרת עסקה של מכירה מיוחדת הלקוח  יקבל החזר בהתאם לסכום ששילם.

הלקוח ישיב את המוצר, על אחריותו וחשבונו ויקבל החזר כספי בקיזוז 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם או יחליף את המוצר במוצר אחר תחתיו (כאשר במקרה של פער במחירים בין המוצר המוחזר לבין המוצר שנבחר, הלקוח יקבל את סכום ההפרש באמצעות שובר זיכוי או יידרש לשלם את סכום ההפרש.

מובהר כי לא יינתן החזר כספי עבור דמי המשלוח ששולמו על ידי הלקוח (ככל ששולמו).

החזרה ו/או החלפה של מוצר הינה על אחריותו וחשבונו של הלקוח בלבד.

מובהר כי מדיניות החזרת (החלפת) מוצרים כפי שנקבעה ומוצגת בחנויות הרשת לא תחול על לקוח אשר רכש מוצרים באתר האינטרנט וכך גם להיפך.

דמי משלוח

חיוב בגין דמי המשלוח, ככל שישנם, יפורט במהלך תהליך הרכישה ויתווסף לחשבון בו יחויב הלקוח בשל ביצוע הזמנתו, בכפוף להוראות תקנון זה.

החברה תהיה רשאית, בכל עת, לעדכן ו/או לשנות את סכומי הרכישה הנזכרים לעיל, המחייבים ו/או מזכים את הלקוח מתשלום דמי המשלוח, לרבות את סכום דמי המשלוח.

מובהר כי על אף האמור לעיל, בכל מקרה בו הלקוח לא קיבל מהשליח את המוצרים ו/או לא קיבל את המוצרים מכל סיבה אחרת שהיא – התלויה בלקוח ו/או מי מטעמו בלבד, באחריות הלקוח לפנות במידית לשירות הלקוחות לצורך תיאום מועד אספקה. במקרה כאמור, החברה  תהיה רשאית לגבות דמי משלוח  על פי שיקול דעתה  ובכל מקרה לא יעלה על 30 ₪ וזאת גם במקרה בו הלקוח לא היה מחויב בתשלום דמי משלוח בגין הזמנתו. במקרה בו הלקוח לא יפעל כאמור, החברה תהיה רשאית שלא לשמור את המוצרים שהוזמנו ונרכשו על ידי הלקוח וזאת לאחר שחלפו לפחות 14 ימים מהמועד בו היה על הלקוח לקבל את המוצרים שהזמין ואף לבטל את הזמנתו. במקרה כאמור, החברה לא תהיה מחוייבת להודיע או למסור הודעה על כך ללקוח.

זמני אספקה

קבלת המשלוח תתבצע עד 10 ימי עסקים.

תמונות המוצרים באתר האינטרנט

תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן לצורך המחשה בלבד וייתכנו שינויים בין תמונות המוצרים המוצגות באתר לבין המוצרים בפועל. שינויים אלה יכולים לנבוע, בין השאר, לאור העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב. מוצרים נלווים המופיעים באתר האינטרנט לצד המוצר ו/או תמונתו הינם לצורך המחשה בלבד ואינם מהווים חלק מהמוצר.

שירות לקוחות של אתר האינטרנט

שירות הלקוחות של האתר עומד לרשות הלקוח בימי עסקים בלבד, בימים ראשון עד חמישי בין השעות 09:00 ל- 17:00 בימי שישי, שבת, ערב חג וחג – שירות הלקוחות של אתר האינטרנט יהיה סגור.

מחירים

ביחס לכל מוצר המוצע למכירה באתר האינטרנט יופיע מחירו המעודכן והכולל של המוצר בשקלים כשהוא כולל מע”מ. מחיר המוצר יכול להתעדכן מעת לעת על ידי החברה ועל הלקוח להתעדכן במחיר המוצר בטרם החלטתו לבצע את הרכישה.

החברה מביאה לידיעת הלקוח כי מבצע הנערך באתר ו/או מחיר המוצר באתר האינטרנט אינו בהכרח בתנאי תשלום נוחים יותר ו/או מחיר משתלם ו/או זול יותר ממחיר אותו מוצר המוצע למכירה בחנויות החברה ו/או במקומות אחרים נוספים.

הלקוח בלבד אחראי לערוך השוואת מחירים ו/או לבדוק קיומן של הנחות ו/או מבצעים בטרם החלטתו לרכוש מוצר באתר .

למען הסר ספק, המחיר הקובע של המוצר הינו מחיר כפי שהופיע באתר בעת משלוח אישור ביצוע ההזמנה ולא המחיר שמופיע על גבי המוצר ו/או המחיר בו נמכר בחנויות ו/או בכל מקום אחר.

מבצעים והנחות

מבצע שייערך באתר, לפי שיקול דעתה והחלטת החברה בלבד, יהיה בתוקף עד לתום המועד שייקבע לתקופתו או עד לגמר המלאי – לפי המוקדם מבניהם. על אף האמור, החברה תהיה רשאית להפסיק ו/או לשנות את המבצע ו/או את תנאי המבצע שייערך באתר, בכל עת, לפי החלטתה וללקוח לא תהיינה טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

החברה מביאה לידיעת הלקוח כי מוצרים מסוימים המוצעים למכירה במסגרת המבצע שייערך באתר אינם בהכרח תואמים את המבצע שייערך בחנויות כותון אבניו ו/או בחנויות שונות נוספות של זכיינים ו/או בכל מקום אחר שבו נמכרים המוצרים.

אחריות

האחריות לבדיקת המוצר, טיבו, תכונותיו, מאפייניו והתאמתו לצרכי הלקוח חלה על הלקוח בלבד.

באחריות הלקוח להודיע לחברה על כל מקרה של נזק, פגם, או אי תקינות של המוצר, וזאת לא יאוחר מחלוף 14 ימים מהמועד בו קיבל ו/או נמסר לו המוצר.

החברה ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות לכל נזק, מכל סוג שהוא, שייגרם ללקוח במישרין ו/או בעקיפין בשל ו/או בקשר עם הרכישה ו/או השימוש באתר האינטרנט, לרבות במקרים של איחור ו/או עיכוב במועד קבלת המוצרים ו/או כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הלקוח ו/או של צד שלישי.

החברה אינה אחראית על פגם ו/או נזק למוצר אשר נגרם כתוצאה ממעשה של הלקוח ו/או משימוש ו/או טיפול לא נכון במוצר ו/או שלא בהתאם להוראות השימוש.

אחריות למוצר תינתן  בכפוף לדין, בכפוף להצגת הוכחת קנייה, שליחת המוצר לבדיקה בהתאם להנחיות החברה, ובכפוף לתוצאות בדיקת החברה.

אחריות החלה על החברה הינה מוגבלת עד לסכום השווה למחיר המוצר ששולם בלבד.

מוצרים שאזלו מהמלאי

במקרה בו נתגלה חוסר במוצר אחד או יותר שהוזמן על ידי הלקוח, על אף כי בעת ביצוע ההזמנה הופיע כי המוצר זמין והזמנת הלקוח אושרה, החברה לא תהיה מחויבת לספק מוצר זה ללקוח וללקוח ו/או למי מטעמו לא תהיינה טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מן וסוג שהוא בקשר לכך כנגד החברה ו/או מי מטעמה. במקרה כאמור, נציג שירות הלקוחות יצור קשר עם הלקוח, ו/או יישלח ללקוח דוא”ל ו/או מסרון, בהתאם לפרטי ההתקשרות שנמסרו על ידו בעת הרשמתו לאתר האינטרנט עם עדכון כי המוצר חסר. ללקוח תינתן הבחירה אם להחליף למוצר אחר או לקבל החזר כספי, בגין המוצר החסר.